Shape Club İletişim

KVK VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde belirtilen talep hakkı uyarınca;

 

Yazılı olarak aşağıdaki kanallardan:

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta adresi aracılığıyla, elektronik imza veya mobil imza vasıtasıyla
 • Sistemimizde daha önce kayıtlı olmak kaydıyla elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 

tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Reisler Turizm ve Otelcilik A.Ş. ve Neptune Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş

Fener Kalamış Cad. No: 38, Kadıköy/İstanbul

Barbaros Mah. Halk Cad. No:85 Ataşehir / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Reisler Turizm ve Otelcilik A.Ş. ve Neptune Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş

Fener Kalamış Cad. No: 38, Kadıköy/İstanbul

Barbaros Mah. Halk Cad. No:85 Ataşehir / İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
KEP veya elektronik posta kanalı ile Kep adresi

kisiselverim@clubshape.com

Konu kısmanı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“kısaca Tebliğ”) haricinde belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası ve Tebliğ  uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tebliğinden itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

Ad:  
Soyad:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
Faks Numarası:  
E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 
Adres: (tebliğe esas yerleşim yeri adresi olmalıdır)  
 
 

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

☐ Müşteri

☐ Misafir

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

 

 

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

☐ Diğer: ……………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : …………………………………………………………………..

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

 

 

 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı-Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

Ek: Başvuruya ilişkin varsa ekleri madde halinde belirtiniz.